OP ZOEK?

Wat geloven christenen eigenlijk precies? Hoe kun je eigenlijk een christen worden? Op die vragen willen we hieronder op een eenvoudige manier antwoord geven.

1. God is je Schepper. Hij heeft je lief en wil graag dat je Hem persoonlijk leert kennen.

Volgens de bijbel is God de Schepper van alle dingen. Hij schiep hemel en aarde. Al het leven op aarde, mensen, dieren en planten, komt voort uit Zijn hand. In die schepping mag de mens een bijzondere plaats innemen. De mens is geschapen naar het beeld van God. Dat wil zeggen dat het de bestemming is van de mens om God te vertegenwoordigen in de wereld, maar ook om met God in relatie te leven. Gods bedoeling is dat onze relatie met Hem een eeuwigdurende relatie zou zijn, gebaseerd op liefde.

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

Maar hoe komt het dat we die relatie met God niet ervaren?

2. De mens heeft het contact met God verloren. Daardoor kunnen wij Hem niet kennen en Zijn liefde niet ervaren.

In eerste instantie was de relatie tussen God en de eerste mensen goed. Maar de mensen gingen liever hun eigen weg en wilden niet afhankelijk van God zijn. Daardoor werd het contact met God verbroken. Hierdoor voldeed de mens niet meer aan zijn oorspronkelijke bestemming. Dat is precies de betekenis van het woord ‘zonde’: het missen van je bestemming. Nu de mens niet meer volgens zijn bestemming leeft, heeft dat tot gevolg dat dit ook steeds meer zichtbaar wordt in zijn gedrag. Dat is wat de bijbel ‘zondigen’ noemt, gedrag vertonen tegen Gods goede bedoelingen in. Zodoende is er een kloof tussen God en mens ontstaan. Omdat God absoluut heilig is, kan Hij de zonde en dus ook de zondige mens in zijn buurt niet verdragen. Wat de mens ook probeert, hij kan onmogelijk die kloof zelf overbruggen. Deze daad van rebellie heeft gevolgen gehad voor de hele mensheid. Wij erven als het ware ‘de zondige natuur’.

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert (mist) de nabijheid van God.
Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven ...

3. God zelf is in Jezus Christus naar de wereld gekomen om de verloren mens op te zoeken. Alleen door Jezus Christus kan de relatie met God hersteld worden en kunnen wij God persoonlijk leren kennen en zijn liefde ervaren.

Omdat het herstel van de relatie met God voor de mens onmogelijk is, moest het initiatief voor herstel bij God vandaan komen. Gods opofferende liefde vormt de basis voor de oplossing. God heeft de kloof die ons van Hem scheidt, overbrugd door Zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld te zenden. De geboorte van Jezus vond plaats in Bethlehem (Israël) en wordt wereldwijd gevierd met het Kerstfeest. Toen Jezus volwassen geworden was heeft Hij rondgetrokken met zijn 12 volgelingen. Kenmerkend voor Zijn onderwijs en handelen was dat Hij niemand afwees. Hij vatte Zijn levenstaak samen met de woorden: De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was (Luk. 19:10). Ook gaf Jezus aan dat er geen andere mogelijkheid is om weer met God in het reine te komen, dan door Hem.

Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.

Om de van God gescheiden mens te kunnen redden was het nodig dat Jezus stierf aan het kruis. Daarmee nam Hij de straf op Zich die de mens had verdiend en betaalde Hij voor de zonden die de mens had begaan. Nu de mens dankzij de kruisdood van Jezus is verlost van zonde is het weer mogelijk om met een heilig God in contact te komen. De scheiding is er niet meer. Door op de derde dag na Zijn dood weer op te staan uit de dood versloeg Jezus de grootste vijand van de mens, de dood. Dankzij Jezus’ opstanding heeft de dood niet het laatste woord en is er voor ieder die in Jezus gelooft eeuwig leven verkrijgbaar. Dit is de redding God in Jezus aanbiedt. Omdat je zelf niet kunt bijdragen aan je redding gebruikt de bijbel vaak het woord ‘genade’ in dit verband. Het is onverdiend dat Jezus onze straf droeg en dat God ons nu als rechtvaardige mensen beschouwt.

Want Het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.
Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden ...
God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.
als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard ...

Dat je dit allemaal weet, is niet voldoende.

4. Om deel te krijgen aan het eeuwige leven, zullen we Jezus Christus moeten accepteren als Verlosser en het voornemen moeten hebben om Hem als Heer van ons leven te volgen.

Om Jezus te accepteren als Verlosser en Heer zul je in de eerste plaats moeten beseffen dat jij zelf onmogelijk in staat bent om tot God te komen. Jouw ‘zondig’ zijn staat daarbij in de weg en jouw goede daden poetsen jouw zondige natuur niet weg. In de tweede plaats mag je geloven dat Jezus voor jou bewerkt heeft wat je zelf niet kunt. Hij overbrugt de kloof tussen God en jou, herstelt de relatie en neemt weg wat in de weg staat. Geloven is niet zo zeer een emotionele ervaring, ook niet dat je iets alleen maar voor waar aanneemt, maar geloven is dat je je vertrouwen stelt op deze waarheid. In die zin is het bijbelse woord ‘geloven’ niet iets onzekers, maar een zekerheid. Als je je vertrouwen op Jezus stelt, accepteert God jou als Zijn kind.

Wie Hem wel ontvingen en in Zijn Naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

Wie dat doet en door gebed en bijbellezen een relatie met God gaat onderhouden zal daardoor geleidelijk aan veranderen. God zelf zal je helpen om meer en meer die mens te worden, die Hij bedoeld had. Je gaat meer op Jezus lijken en het verlangen groeit om geen dingen meer te doen die in strijd zijn met Zijn wil. Dit proces van verandering, waarin je jezelf op God richt en afkeert van het kwaad, wordt ook wel ‘heiliging’ genoemd.

want dit wil God: uw heiliging.

God is absoluut heilig en Hij wil graag dat wij die heiligheid weerspiegelen in de wereld om ons heen. Die heiliging kun je wel het doel van ons leven noemen. We worden niet alleen maar bevrijd van schuld om later in de hemel te komen, maar vooral om God zichtbaar te maken in deze wereld. God wil graag zichtbaar worden door gelovigen heen, opdat anderen Hem ook zullen gaan leren kennen.

5. Als je echt verlangt naar een leven in relatie met God en graag vergeving van je zonden wil ontvangen, dan zou je dit gebed van overgave kunnen bidden.

Here God, ik wil U graag persoonlijk leren kennen.
Ik open de deur van mijn leven en aanvaard Jezus Christus als mijn Verlosser en Heer.
Dank U dat Hij Zijn leven voor mij heeft gegeven om mij weer in het reine te brengen met U.
Ik wil graag gaan leven zoals U dat hebt bedoeld. Wilt U mij daarbij helpen?
Verander mij zo, dat ik word zoals U het graag wilt.
Amen.

Dit gebed is uiteraard geen formule om in de hemel te komen. Je kunt het beter zien als de start van een nieuw leven.

Geloven is aan de ene kant een heel persoonlijke zaak. Niemand anders kan voor jou geloven, dat moet jezelf doen. Tegelijk is geloven iets wat je samen doet. En daarom is het aan te raden om contact te zoeken met christenen in jouw woonplaats of buurt. Eventueel zijn wij bereid je op weg te helpen bij het leven als gelovige of bij het vinden van christenen die je kunnen helpen.

Als je een vraag of opmerking hebt over het christelijk geloof, of je wilt graag dat we je verder helpen, neem dan gerust contact met ons op, via de stel een vraag pagina.